สรุปยอดห้องอบรม อำเภอปราสาท

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอปราสาท 20 สิงหาคม 2562 50 17 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอปราสาท 27 สิงหาคม 2562 50 16 รายชื่อ