สรุปยอดห้องอบรม อำเภอชุมพลบุรี

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. องค์การบริหารส่วนตำบลสระขุด 16 สิงหาคม 2562 53 44 รายชื่อ
2. สนง.เกษตรอำเภอชุมพลบุรี 21 สิงหาคม 2562 8 6 รายชื่อ