สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองสุรินทร์

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 6 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 8 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 13 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 15 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 20 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 22 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 27 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 29 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ