สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 7 สิงหาคม 2562 30 29 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 14 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 21 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 28 สิงหาคม 2562 30 25 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 4 กันยายน 2562 30 28 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 10 กันยายน 2562 30 26 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 12 กันยายน 2562 30 21 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 17 กันยายน 2562 30 23 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 19 กันยายน 2562 30 19 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 25 กันยายน 2562 30 9 รายชื่อ