สรุปยอดห้องอบรม อำเภอแคนดง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ที่ว่าการอำเภอแคนดง 6 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
2. ที่ว่าการอำเภอแคนดง 7 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
3. ที่ว่าการอำเภอแคนดง 8 สิงหาคม 2562 30 29 รายชื่อ
4. ที่ว่าการอำเภอแคนดง 9 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
5. ที่ว่าการอำเภอแคนดง 13 สิงหาคม 2562 30 27 รายชื่อ
6. ที่ว่าการอำเภอแคนดง 14 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
7. ที่ว่าการอำเภอแคนดง 15 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
8. ที่ว่าการอำเภอแคนดง 16 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
9. ที่ว่าการอำเภอแคนดง 19 สิงหาคม 2562 1 1 รายชื่อ
10. ที่ว่าการอำเภอแคนดง 13 กันยายน 2562 50 47 รายชื่อ
11. ที่ว่าการอำเภอแคนดง 10 ตุลาคม 2562 50 7 รายชื่อ