สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบ้านด่าน

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านด่าน (ชั้น 2) 11 กันยายน 2562 20 15 รายชื่อ