สรุปยอดห้องอบรม อำเภอโนนดินแดง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 1 สิงหาคม 2562 30 29 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 2 สิงหาคม 2562 30 29 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 6 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 8 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 13 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 15 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 17 สิงหาคม 2562 30 29 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 18 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 21 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 26 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 28 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 30 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 2 กันยายน 2562 100 51 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 3 กันยายน 2562 100 46 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 5 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 9 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 11 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 13 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 17 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 19 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 23 กันยายน 2562 30 25 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 25 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 27 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 7 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ