สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 7 สิงหาคม 2562 50 1 รายชื่อ