สรุปยอดห้องอบรม อำเภอห้วยราช

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 14 กันยายน 2562 20 15 รายชื่อ