สรุปยอดห้องอบรม อำเภอพลับพลาชัย

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอพลับพลาชัย 7 สิงหาคม 2562 30 22 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอพลับพลาชัย 14 สิงหาคม 2562 30 15 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอพลับพลาชัย 27 สิงหาคม 2562 30 26 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอพลับพลาชัย 17 กันยายน 2562 30 15 รายชื่อ