สรุปยอดห้องอบรม อำเภอหนองหงส์

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 1 สิงหาคม 2562 70 3 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 6 สิงหาคม 2562 70 2 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 7 สิงหาคม 2562 70 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 8 สิงหาคม 2562 70 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 9 สิงหาคม 2562 70 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 13 สิงหาคม 2562 70 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 14 สิงหาคม 2562 70 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 15 สิงหาคม 2562 70 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 16 สิงหาคม 2562 70 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 20 สิงหาคม 2562 70 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 21 สิงหาคม 2562 70 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 22 สิงหาคม 2562 70 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 23 สิงหาคม 2562 70 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 27 สิงหาคม 2562 70 36 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 28 สิงหาคม 2562 70 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 29 สิงหาคม 2562 70 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 30 สิงหาคม 2562 70 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 3 กันยายน 2562 70 25 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 4 กันยายน 2562 70 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 5 กันยายน 2562 70 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 6 กันยายน 2562 70 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 10 กันยายน 2562 70 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 11 กันยายน 2562 70 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 12 กันยายน 2562 70 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 13 กันยายน 2562 70 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 17 กันยายน 2562 70 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 18 กันยายน 2562 70 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 19 กันยายน 2562 70 49 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 20 กันยายน 2562 70 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 24 กันยายน 2562 70 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 25 กันยายน 2562 70 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 26 กันยายน 2562 70 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 27 กันยายน 2562 70 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 1 ตุลาคม 2562 70 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 2 ตุลาคม 2562 70 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 3 ตุลาคม 2562 70 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 4 ตุลาคม 2562 70 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 8 ตุลาคม 2562 70 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 9 ตุลาคม 2562 70 0 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 10 ตุลาคม 2562 70 0 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 11 ตุลาคม 2562 70 0 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 15 ตุลาคม 2562 70 0 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 16 ตุลาคม 2562 70 0 รายชื่อ