สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสตึก

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 1 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 2 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 5 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 6 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 7 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 8 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 9 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 12 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 13 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 14 สิงหาคม 2562 40 7 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 15 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 16 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 19 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 20 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 21 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 22 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 23 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 26 สิงหาคม 2562 120 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 27 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 28 สิงหาคม 2562 120 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 29 สิงหาคม 2562 120 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 30 สิงหาคม 2562 120 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 9 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 10 กันยายน 2562 120 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 11 กันยายน 2562 120 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 12 กันยายน 2562 120 44 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 13 กันยายน 2562 200 38 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 16 กันยายน 2562 120 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 17 กันยายน 2562 120 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 18 กันยายน 2562 120 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 19 กันยายน 2562 120 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 20 กันยายน 2562 120 30 รายชื่อ