สรุปยอดห้องอบรม อำเภอพุทไธสง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 7 สิงหาคม 2562 62 1 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 14 สิงหาคม 2562 30 4 รายชื่อ