สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบ้านกรวด

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 1 สิงหาคม 2562 200 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 8 สิงหาคม 2562 200 5 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 15 สิงหาคม 2562 200 1 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 22 สิงหาคม 2562 200 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 23 สิงหาคม 2562 100 100 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 27 สิงหาคม 2562 100 99 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 30 สิงหาคม 2562 100 93 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 5 กันยายน 2562 200 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 13 กันยายน 2562 120 75 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 19 กันยายน 2562 151 151 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 20 กันยายน 2562 100 41 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 26 กันยายน 2562 200 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 3 ตุลาคม 2562 200 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 7 ตุลาคม 2562 200 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 9 ตุลาคม 2562 200 0 รายชื่อ