สรุปยอดห้องอบรม อำเภอประโคนชัย

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ที่ว่าการอำเภอประโคนชัย(หอประชุม) 1 สิงหาคม 2562 300 1 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 22 สิงหาคม 2562 100 1 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 28 สิงหาคม 2562 100 31 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 29 สิงหาคม 2562 100 100 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 5 กันยายน 2562 100 99 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 12 กันยายน 2562 100 28 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 26 กันยายน 2562 100 50 รายชื่อ