สรุปยอดห้องอบรม อำเภอละหานทราย

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 5 สิงหาคม 2562 100 12 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 6 สิงหาคม 2562 100 6 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 8 สิงหาคม 2562 100 50 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 9 สิงหาคม 2562 100 51 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 13 สิงหาคม 2562 100 99 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 14 สิงหาคม 2562 100 9 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 16 สิงหาคม 2562 100 39 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 19 สิงหาคม 2562 100 99 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 21 สิงหาคม 2562 100 9 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 22 สิงหาคม 2562 100 27 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 26 สิงหาคม 2562 200 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 27 สิงหาคม 2562 200 43 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 29 สิงหาคม 2562 200 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 3 กันยายน 2562 200 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 5 กันยายน 2562 200 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 6 กันยายน 2562 200 23 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 10 กันยายน 2562 200 146 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 11 กันยายน 2562 200 140 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 13 กันยายน 2562 200 116 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 16 กันยายน 2562 200 105 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 19 กันยายน 2562 200 8 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 23 กันยายน 2562 200 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 24 กันยายน 2562 200 11 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 26 กันยายน 2562 200 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 30 กันยายน 2562 200 1 รายชื่อ