สรุปยอดห้องอบรม อำเภอหนองกี่

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศาลาประชาคมบ้านโนนมะกอก 29 สิงหาคม 2562 200 200 รายชื่อ
2. ศาลาประชาคมบ้านโนนมะกอก 5 กันยายน 2562 200 107 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 13 สิงหาคม 2562 80 78 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 22 สิงหาคม 2562 80 80 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 27 สิงหาคม 2562 80 80 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 28 สิงหาคม 2562 80 73 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 29 สิงหาคม 2562 80 80 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 30 สิงหาคม 2562 80 76 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 3 กันยายน 2562 80 80 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 4 กันยายน 2562 80 80 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 5 กันยายน 2562 80 80 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 6 กันยายน 2562 80 80 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 10 กันยายน 2562 80 64 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 11 กันยายน 2562 80 80 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 17 กันยายน 2562 80 72 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 23 กันยายน 2562 120 113 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 25 กันยายน 2562 80 49 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 26 กันยายน 2562 80 80 รายชื่อ