สรุปยอดห้องอบรม อำเภอนางรอง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 สิงหาคม 2562 100 32 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 2 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 6 สิงหาคม 2562 100 88 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 7 สิงหาคม 2562 100 61 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 8 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 9 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 13 สิงหาคม 2562 100 1 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 14 สิงหาคม 2562 100 85 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 15 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 16 สิงหาคม 2562 100 73 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 20 สิงหาคม 2562 120 70 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 21 สิงหาคม 2562 200 95 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 22 สิงหาคม 2562 200 95 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 23 สิงหาคม 2562 200 101 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 27 สิงหาคม 2562 200 100 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 28 สิงหาคม 2562 200 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 29 สิงหาคม 2562 200 60 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 30 สิงหาคม 2562 200 74 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 5 กันยายน 2562 200 93 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 6 กันยายน 2562 200 71 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 10 กันยายน 2562 200 121 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 12 กันยายน 2562 200 72 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 20 กันยายน 2562 150 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 23 กันยายน 2562 150 0 รายชื่อ