สรุปยอดห้องอบรม อำเภอคูเมือง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 6 สิงหาคม 2562 30 19 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 8 สิงหาคม 2562 30 23 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 13 สิงหาคม 2562 30 12 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 15 สิงหาคม 2562 30 12 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 20 สิงหาคม 2562 30 18 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 22 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 27 สิงหาคม 2562 30 7 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 29 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 3 กันยายน 2562 30 10 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 5 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 10 กันยายน 2562 50 45 รายชื่อ
12. องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ 12 กันยายน 2562 50 48 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 17 กันยายน 2562 50 48 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 19 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 24 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 26 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ