สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองบุรีรัมย์

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 1 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 6 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 8 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 13 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 15 สิงหาคม 2562 50 50 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 20 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 22 สิงหาคม 2562 80 57 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 27 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 29 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 3 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 5 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 10 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 12 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 19 กันยายน 2562 50 24 รายชื่อ