สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง 1 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
2. หอประชุมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 2 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง 27 สิงหาคม 2562 50 30 รายชื่อ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง 28 สิงหาคม 2562 50 27 รายชื่อ
5. ศูนย์ส่งเสริมอ้อยหนองยาง 5 กันยายน 2562 200 118 รายชื่อ
6. ศูนย์ส่งเสริมอ้อยหนองยาง 13 กันยายน 2562 100 92 รายชื่อ
7. ศาลากลางบ้าน บ้านกรูด ม.8 ต.ช้างทอง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 14 กันยายน 2562 100 41 รายชื่อ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง 15 กันยายน 2562 200 109 รายชื่อ