สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสีดา

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. หอประชุมอำเภอสีดา 26 สิงหาคม 2562 15 0 รายชื่อ
2. หอประชุมอำเภอสีดา 27 สิงหาคม 2562 15 1 รายชื่อ
3. หอประชุมที่ว่าการอำเภอสีดา 6 กันยายน 2562 12 4 รายชื่อ
4. หอประชุมที่ว่าการอำเภอสีดา 9 กันยายน 2562 8 8 รายชื่อ