สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบัวลาย

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวลาย 20 สิงหาคม 2562 50 13 รายชื่อ
2. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวลาย 21 สิงหาคม 2562 50 24 รายชื่อ
3. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวลาย 22 สิงหาคม 2562 50 25 รายชื่อ
4. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวลาย 12 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
5. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวลาย 26 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ