สรุปยอดห้องอบรม อำเภอลำทะเมนชัย

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อำเภอลำทะเมนชัย 1 สิงหาคม 2562 100 2 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทะเมนชัย 15 กันยายน 2562 300 40 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทะเมนชัย 16 กันยายน 2562 300 61 รายชื่อ