สรุปยอดห้องอบรม อำเภอพระทองคำ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ห้องประชุมชั้น2ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 1 สิงหาคม 2562 50 22 รายชื่อ
2. ห้องประชุมชั้น2ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 10 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
3. ห้องประชุมชั้น2ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 11 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
4. ห้องประชุมชั้น2ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 12 กันยายน 2562 50 49 รายชื่อ
5. ห้องประชุมชั้น2ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 13 กันยายน 2562 50 47 รายชื่อ
6. ห้องประชุมชั้น2ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 17 กันยายน 2562 50 49 รายชื่อ
7. ห้องประชุมชั้น2ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 18 กันยายน 2562 50 4 รายชื่อ
8. ห้องประชุมชั้น2ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 20 กันยายน 2562 50 1 รายชื่อ
9. ห้องประชุมชั้น2ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 23 กันยายน 2562 100 22 รายชื่อ
10. ห้องประชุมชั้น2ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 24 กันยายน 2562 50 2 รายชื่อ
11. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 1 สิงหาคม 2562 50 3 รายชื่อ
12. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 10 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
13. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 11 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
14. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 12 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
15. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 17 กันยายน 2562 50 4 รายชื่อ
16. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 25 กันยายน 2562 50 8 รายชื่อ