สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเทพารักษ์

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศาลากลางบ้านเทพารักษ์ หมู่ที่ 14 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสมา 2 สิงหาคม 2562 1 1 รายชื่อ
2. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9 ตำบลวังยายทอง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 13 สิงหาคม 2562 11 11 รายชื่อ
3. ศาลากลางบ้านเทพารักษ์ หมู่ที่ 14 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสมา 15 สิงหาคม 2562 25 15 รายชื่อ
4. วัดโคกกระบือ หมู่ 20 ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 26 สิงหาคม 2562 43 41 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 10 กันยายน 2562 150 70 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 12 กันยายน 2562 150 5 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 25 กันยายน 2562 200 57 รายชื่อ