สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเทพารักษ์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9 ตำบลวังยายทอง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 13 สิงหาคม 2562 11 11 รายชื่อ
2 วัดโคกกระบือ หมู่ 20 ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 26 สิงหาคม 2562 43 41 รายชื่อ
3 ศาลากลางบ้านเทพารักษ์ หมู่ที่ 14 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสมา 2 สิงหาคม 2562 1 1 รายชื่อ
4 ศาลากลางบ้านเทพารักษ์ หมู่ที่ 14 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสมา 15 สิงหาคม 2562 25 15 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 10 กันยายน 2562 150 70 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 12 กันยายน 2562 150 5 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 25 กันยายน 2562 200 169 รายชื่อ