สรุปยอดห้องอบรม อำเภอโนนแดง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 6 สิงหาคม 2562 50 40 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 7 สิงหาคม 2562 50 45 รายชื่อ