สรุปยอดห้องอบรม อำเภอแก้งสนามนาง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 11 กันยายน 2562 80 50 รายชื่อ
2. หอประชุมอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 23 กันยายน 2562 300 123 รายชื่อ