สรุปยอดห้องอบรม อำเภอหนองบุญมาก

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองพยอม ต.ลุงเขว้า 13 กันยายน 2562 100 92 รายชื่อ
2. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองพยอม ต.ลุงเขว้า 14 กันยายน 2562 0 60 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 5 สิงหาคม 2562 0 1 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 16 สิงหาคม 2562 0 1 รายชื่อ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุนนาก 15 กันยายน 2562 60 53 รายชื่อ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุนนาก 26 กันยายน 2562 20 19 รายชื่อ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ 23 กันยายน 2562 200 71 รายชื่อ