สรุปยอดห้องอบรม อำเภอปากช่อง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. เทศบาลตำบลวังไทร 1 สิงหาคม 2562 80 0 รายชื่อ
2. องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 1 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 1 สิงหาคม 2562 150 0 รายชื่อ
4. เทศบาลตำบลวังไทร 2 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 2 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
6. เทศบาลตำบลวังไทร 5 สิงหาคม 2562 65 0 รายชื่อ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 5 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
8. เทศบาลตำบลวังไทร 6 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 6 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
10. เทศบาลตำบลวังไทร 7 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 7 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
12. เทศบาลตำบลวังไทร 8 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
13. องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 8 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
14. เทศบาลตำบลวังไทร 9 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
15. องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 9 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
16. เทศบาลตำบลหมูสี 10 สิงหาคม 2562 120 0 รายชื่อ
17. เทศบาลตำบลหมูสี 11 สิงหาคม 2562 120 0 รายชื่อ
18. เทศบาลตำบลหมูสี 12 สิงหาคม 2562 120 0 รายชื่อ
19. เทศบาลตำบลหมูสี 13 สิงหาคม 2562 123 0 รายชื่อ
20. เทศบาลตำบลวังไทร 13 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
21. องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 13 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
22. เทศบาลตำบลวังไทร 14 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
23. องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 14 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
24. เทศบาลตำบลวังไทร 15 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
25. องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 15 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
26. องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก 2 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
27. องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก 3 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
28. องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก 4 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
29. องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก 5 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
30. องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก 6 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
31. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง 9 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
32. องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก 10 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
33. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง 10 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
34. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง 11 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
35. เทศบาลตำบลสีมามงคล 11 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
36. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง 12 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
37. ศาลาประชาคมเมืองปากช่อง 12 กันยายน 2562 260 256 รายชื่อ
38. เทศบาลตำบลสีมามงคล 12 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
39. เทศบาลตำบลสีมามงคล 13 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
40. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง 13 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
41. เทศบาลตำบลสีมามงคล 16 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
42. เทศบาลตำบลสีมามงคล 17 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
43. เทศบาลตำบลกลางดง 18 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
44. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง 19 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
45. เทศบาลตำบลกลางดง 19 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
46. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง 20 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
47. เทศบาลตำบลกลางดง 20 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
48. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง 23 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
49. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง 24 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
50. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง 25 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
51. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง 26 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
52. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง 27 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
53. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง 30 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ