สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสีคิ้ว

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว 6 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว 13 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว 20 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว 27 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
5. ศาลาวัดลาดใหญ่ ม.7 ตำบลดอนเมือง 12 กันยายน 2562 120 71 รายชื่อ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 13 กันยายน 2562 160 160 รายชื่อ
7. ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองแวง หมู่ 2 ตำบลดอนเมือง 13 กันยายน 2562 160 94 รายชื่อ
8. ศาลาวัดเลิศมงคล หมู่ 16 ตำบลดอนเมือง 14 กันยายน 2562 60 46 รายชื่อ