สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสูงเนิน

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 6 สิงหาคม 2562 50 19 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 9 สิงหาคม 2562 50 1 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 16 สิงหาคม 2562 50 10 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 20 สิงหาคม 2562 30 8 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 30 สิงหาคม 2562 30 26 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 4 กันยายน 2562 50 40 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 11 กันยายน 2562 50 45 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 12 กันยายน 2562 60 58 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 13 กันยายน 2562 50 40 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 1 ตุลาคม 2562 30 11 รายชื่อ