สรุปยอดห้องอบรม อำเภอชุมพวง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ที่ทำการกำนันตำบลโนนรัง ม.2 ต.โนนรัง อ.ชุมพวง 7 สิงหาคม 2562 50 2 รายชื่อ
2 ที่ทำการกำนันตำบลโนนรัง ม.2 ต.โนนรัง อ.ชุมพวง 8 สิงหาคม 2562 50 1 รายชื่อ
3 ที่ทำการกำนันตำบลโนนรัง ม.2 ต.โนนรัง อ.ชุมพวง 13 สิงหาคม 2562 50 16 รายชื่อ
4 ศาลาประชาคมบ้านโคกหินช้าง ม.4 ต.สาหร่าย อ.ชุมพวง 6 สิงหาคม 2562 50 1 รายชื่อ
5 ศาลาประชาคมบ้านโคกหินช้าง ม.4 ต.สาหร่าย อ.ชุมพวง 14 สิงหาคม 2562 50 23 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 6 สิงหาคม 2562 0 36 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 8 สิงหาคม 2562 50 26 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 15 สิงหาคม 2562 50 2 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 10 กันยายน 2562 50 36 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 11 กันยายน 2562 60 24 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 12 กันยายน 2562 70 53 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 13 กันยายน 2562 70 46 รายชื่อ