สรุปยอดห้องอบรม อำเภอห้วยแถลง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 6 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 8 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 13 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 15 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 20 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 22 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 27 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 29 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 3 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 5 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 10 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 12 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเษตรอำเภอห้วยแถลง(อดิศักดิ์) 17 กันยายน 2562 100 33 รายชื่อ
14. สำนักงานเษตรอำเภอห้วยแถลง(อดิศักดิ์) 18 กันยายน 2562 100 58 รายชื่อ
15. สำนักงานเษตรอำเภอห้วยแถลง(อดิศักดิ์) 19 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ