สรุปยอดห้องอบรม อำเภอพิมาย

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 10 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 11 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 12 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 13 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 14 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 15 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 16 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 17 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 18 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 19 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 24 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 25 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 30 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 31 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 6 กันยายน 2562 120 98 รายชื่อ
16. ศาลาประชาคมบ้านจำนงค์ภูมิเวท ม.4 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 7 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
17. ศูนย์ส่งเสริมอ้อยดงใหญ่ ม.1 ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย 7 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 7 กันยายน 2562 120 99 รายชื่อ
19. ศาลาประชาคมบ้านเทพหัสดิน ม.5 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 7 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
20. ศูนย์ส่งเสริมอ้อยหนองระเวียง ม.18 อำเภอพิมาย 7 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
21. ศาลาประชาคมบ้านหนองหญ้าขาว ม.11 ตำบลนิคมพิมาย 7 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 8 กันยายน 2562 120 100 รายชื่อ
23. ศาลาประชาคมบ้านเทพหัสดิน ม.5 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 8 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
24. ศูนย์ส่งเสริมอ้อยหนองระเวียง ม.18 อำเภอพิมาย 8 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
25. ศาลาประชาคมบ้านหนองหญ้าขาว ม.11 ตำบลนิคมพิมาย 8 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
26. ศาลาประชาคมบ้านจำนงค์ภูมิเวท ม.4 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 8 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
27. ศูนย์ส่งเสริมอ้อยดงใหญ่ ม.1 ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย 8 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
28. ศาลาประชาคมบ้านหนองหญ้าขาว ม.11 ตำบลนิคมพิมาย 14 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
29. ศาลาประชาคมบ้านจำนงค์ภูมิเวท ม.4 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 14 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
30. ศูนย์ส่งเสริมอ้อยดงใหญ่ ม.1 ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย 14 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
31. ศาลาประชาคมบ้านเทพหัสดิน ม.5 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 14 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
32. ศูนย์ส่งเสริมอ้อยหนองระเวียง ม.18 อำเภอพิมาย 15 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
33. ศาลาประชาคมบ้านจำนงค์ภูมิเวท ม.4 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 15 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
34. ศูนย์ส่งเสริมอ้อยดงใหญ่ ม.1 ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย 15 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
35. ศาลาประชาคมบ้านเทพหัสดิน ม.5 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 15 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
36. ศาลาประชาคมบ้านหนองหญ้าขาว ม.11 ตำบลนิคมพิมาย 15 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
37. ศาลาประชาคมบ้านเทพหัสดิน ม.5 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 21 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
38. ศาลาประชาคมบ้านหนองหญ้าขาว ม.11 ตำบลนิคมพิมาย 21 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
39. ศูนย์ส่งเสริมอ้อยหนองระเวียง ม.18 อำเภอพิมาย 21 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
40. ศาลาประชาคมบ้านจำนงค์ภูมิเวท ม.4 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 21 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 21 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
42. ศูนย์ส่งเสริมอ้อยดงใหญ่ ม.1 ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย 21 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
43. ศาลาประชาคมบ้านเทพหัสดิน ม.5 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 22 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
44. ศาลาประชาคมบ้านหนองหญ้าขาว ม.11 ตำบลนิคมพิมาย 22 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
45. ศูนย์ส่งเสริมอ้อยหนองระเวียง ม.18 อำเภอพิมาย 22 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
46. ศาลาประชาคมบ้านจำนงค์ภูมิเวท ม.4 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 22 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
47. ศูนย์ส่งเสริมอ้อยดงใหญ่ ม.1 ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย 22 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
48. สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 22 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
49. ศูนย์ส่งเสริมอ้อยหนองระเวียง ม.18 อำเภอพิมาย 28 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
50. สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 28 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
51. ศาลาประชาคมบ้านจำนงค์ภูมิเวท ม.4 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 28 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
52. ศูนย์ส่งเสริมอ้อยดงใหญ่ ม.1 ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย 28 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
53. ศาลาประชาคมบ้านหนองหญ้าขาว ม.11 ตำบลนิคมพิมาย 28 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
54. ศูนย์ส่งเสริมอ้อยดงใหญ่ ม.1 ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย 29 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
55. ศาลาประชาคมบ้านหนองหญ้าขาว ม.11 ตำบลนิคมพิมาย 29 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
56. ศูนย์ส่งเสริมอ้อยหนองระเวียง ม.18 อำเภอพิมาย 29 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
57. ศาลาประชาคมบ้านจำนงค์ภูมิเวท ม.4 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 29 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ