สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบัวใหญ่

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอบัวใหญ่2 12 กันยายน 2562 100 60 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบัวใหญ่3 13 กันยายน 2562 60 40 รายชื่อ