สรุปยอดห้องอบรม อำเภอโนนสูง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 3 นครราชสีมา 7 สิงหาคม 2562 50 29 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสูง 8 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสูง 13 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสูง 15 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสูง 20 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสูง 22 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสูง 28 สิงหาคม 2562 60 1 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสูง 29 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสูง 30 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
10. โรงงานน้ำตาลพิมาย 9 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
11. โรงงานน้ำตาลพิมาย 10 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสูง 11 กันยายน 2562 50 47 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสูง 12 กันยายน 2562 50 26 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสูง 13 กันยายน 2562 55 48 รายชื่อ