สรุปยอดห้องอบรม อำเภอโนนไทย

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศาลาวัดบ้านอ้อ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทบ 19 กันยายน 2562 100 37 รายชื่อ