สรุปยอดห้องอบรม อำเภอจักราช

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 6 กันยายน 2562 50 1 รายชื่อ
2. หอประชุมอำเภอจักราช 12 กันยายน 2562 400 400 รายชื่อ
3. หอประชุมอำเภอจักราช 13 กันยายน 2562 400 394 รายชื่อ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง อ.จักราช 9 สิงหาคม 2562 50 1 รายชื่อ