สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเสิงสาง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศาลาประชาคมบ้านบ่อลิง ตำบลโนนสมบูรณ์ 16 กันยายน 2562 100 35 รายชื่อ
2. ศาลาประชาคมบ้านลำเพียกพัฒนา 20 กันยายน 2562 100 56 รายชื่อ
3. ศาลาประชาคมบ้านหนองขนาก 21 กันยายน 2562 200 8 รายชื่อ
4. ศาลาประชาคมบ้านหนองลังกา 12 กันยายน 2562 100 45 รายชื่อ
5. ศาลาประชาคมบ้านหนองลังกา 14 กันยายน 2562 50 17 รายชื่อ
6. ศาลาประชาคมบ้านโคกน้อย 5 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
7. ศาลาประชาคมบ้้านสมบัติเจริญ 19 กันยายน 2562 100 15 รายชื่อ
8. ศาลาประชาคมหนองตูม 18 กันยายน 2562 70 70 รายชื่อ
9. ศูนย์เรียนรู้บ้านโนนสมบูรณ์หมู่ที่1(ศาลาประชาคมหมู่1) 11 กันยายน 2562 100 50 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 17 กันยายน 2562 100 63 รายชื่อ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลสุขไพบูลย์ 13 กันยายน 2562 100 39 รายชื่อ
12. องค์การบริหารส่วนตำบลสุขไพบูลย์ 16 กันยายน 2562 100 65 รายชื่อ