สรุปยอดห้องอบรม อำเภอครบุรี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 หอประชุมอำเภอครบุรี 3 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานประมงอำเภอครบุรี2 3 กันยายน 2562 50 40 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานประมงอำเภอครบุรี2 5 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานประมงอำเภอครบุรี2 6 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสำนักงานประมงอำเภอครบุรี2 9 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
6 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรประมงอำเภอครบุรี 5 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
7 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 3 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
8 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 4 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
9 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 5 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
10 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 6 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
11 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 9 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
12 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 11 กันยายน 2562 50 49 รายชื่อ
13 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 13 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
14 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 20 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
15 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 25 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
16 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 26 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
17 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 27 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
18 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 30 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
19 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี2 4 กันยายน 2562 50 16 รายชื่อ
20 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี2 11 กันยายน 2562 50 49 รายชื่อ
21 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี2 20 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
22 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี2 25 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
23 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี2 26 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
24 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี2 27 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
25 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี2 30 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
26 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี3 20 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
27 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี3 25 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
28 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี3 26 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
29 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี3 27 กันยายน 2562 50 49 รายชื่อ
30 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี3 30 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
31 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี4 20 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
32 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี4 25 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
33 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี4 26 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
34 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี4 27 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
35 ห้องประชุมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านอำเภอครบุรี 5 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
36 ห้องประชุมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านอำเภอครบุรี 9 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
37 ห้องประชุมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านอำเภอครบุรี2 3 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
38 ห้องประชุมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านอำเภอครบุรี2 5 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
39 ห้องประชุมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านอำเภอครบุรี2 6 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
40 ห้องประชุมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านอำเภอครบุรี2 9 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ