สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองนครราชสีมา

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. วัดสีมุมใต้ 6 กันยายน 2562 150 150 รายชื่อ
2. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 9 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 9 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
4. เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ 18 กันยายน 2562 40 20 รายชื่อ
5. เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 10 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
6. เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 12 กันยายน 2562 0 1 รายชื่อ