สรุปยอดห้องอบรม อำเภอวังสมบูรณ์

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. หอประชุมอำเภอวังสมบูรณ์ 1 สิงหาคม 2562 80 56 รายชื่อ
2. หอประชุมอำเภอวังสมบูรณ์ 6 สิงหาคม 2562 80 36 รายชื่อ
3. หอประชุมอำเภอวังสมบูรณ์ 8 สิงหาคม 2562 80 48 รายชื่อ
4. หอประชุมอำเภอวังสมบูรณ์ 13 สิงหาคม 2562 80 44 รายชื่อ
5. หอประชุมอำเภอวังสมบูรณ์ 15 สิงหาคม 2562 80 47 รายชื่อ
6. หอประชุมอำเภอวังสมบูรณ์ 20 สิงหาคม 2562 100 62 รายชื่อ
7. หอประชุมอำเภอวังสมบูรณ์ 22 สิงหาคม 2562 100 51 รายชื่อ
8. หอประชุมอำเภอวังสมบูรณ์ 27 สิงหาคม 2562 100 30 รายชื่อ
9. หอประชุมอำเภอวังสมบูรณ์ 28 สิงหาคม 2562 100 60 รายชื่อ
10. หอประชุมอำเภอวังสมบูรณ์ 2 กันยายน 2562 100 62 รายชื่อ
11. หอประชุมอำเภอวังสมบูรณ์ 4 กันยายน 2562 100 59 รายชื่อ
12. หอประชุมอำเภอวังสมบูรณ์ 6 กันยายน 2562 80 55 รายชื่อ
13. หอประชุมอำเภอวังสมบูรณ์ 9 กันยายน 2562 100 55 รายชื่อ
14. หอประชุมอำเภอวังสมบูรณ์ 11 กันยายน 2562 100 58 รายชื่อ
15. หอประชุมอำเภอวังสมบูรณ์ 16 กันยายน 2562 100 55 รายชื่อ
16. หอประชุมอำเภอวังสมบูรณ์ 18 กันยายน 2562 100 55 รายชื่อ
17. หอประชุมอำเภอวังสมบูรณ์ 23 กันยายน 2562 100 55 รายชื่อ