สรุปยอดห้องอบรม อำเภออรัญประเทศ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ห้องประชุมอาคารแคนตาลูป 22 สิงหาคม 2562 20 1 รายชื่อ
2. ห้องประชุมอาคารแคนตาลูป 27 สิงหาคม 2562 50 41 รายชื่อ
3. ห้องประชุมอาคารแคนตาลูป 28 สิงหาคม 2562 50 46 รายชื่อ
4. ห้องประชุมอาคารแคนตาลูป 29 สิงหาคม 2562 50 34 รายชื่อ
5. ห้องประชุมอาคารแคนตาลูป 30 สิงหาคม 2562 50 1 รายชื่อ
6. ห้องประชุมอาคารแคนตาลูป 2 กันยายน 2562 50 2 รายชื่อ
7. ห้องประชุมอาคารแคนตาลูป 17 กันยายน 2562 50 45 รายชื่อ
8. ห้องประชุมอาคารแคนตาลูป 18 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
9. ห้องประชุมอาคารแคนตาลูป 19 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
10. ห้องประชุมอาคารแคนตาลูป 20 กันยายน 2562 50 2 รายชื่อ
11. ห้องประชุมอาคารแคนตาลูป 23 กันยายน 2562 50 23 รายชื่อ
12. ห้องประชุมอาคารแคนตาลูป 24 กันยายน 2562 50 20 รายชื่อ