สรุปยอดห้องอบรม อำเภอวังน้ำเย็น

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลากลางบ้าน บ้านค่ายเจริญหมู่ 1 ตำบลคลองหินปูน 28 สิงหาคม 2562 60 40 รายชื่อ
2 ศาลาวัดบ้านด่านชัย หมู่ 8 ตำบลทุ่งมหาเจริญ 3 กันยายน 2562 80 42 รายชื่อ
3 ศาลาอเนกประสงค์ บ้านบ่อลูกรัง หมู่ 6 ตำบลคลองหินปูน 29 สิงหาคม 2562 60 41 รายชื่อ
4 ศาลาอเนกประสงค์บ้านชัยมงคลเจริญลาภ หมู่ 17 ตำบลทุ่งมหาเจริญ 4 กันยายน 2562 80 50 รายชื่อ
5 ศาลาอเนกประสงค์บ้านตาหลังใน หมู่ 1 ตำบลตาหลังใน 31 สิงหาคม 2562 100 66 รายชื่อ
6 ศาลาอเนกประสงค์บ้านตาหลังใน หมู่ 1 ตำบลตาหลังใน 11 กันยายน 2562 60 25 รายชื่อ
7 ศาลาอเนกประสงค์บ้านตาหลังใน หมู่ 1 ตำบลตาหลังใน 12 กันยายน 2562 0 7 รายชื่อ
8 ศาลาอเนกประสงค์บ้านวังบูรพา หมู่ 18 ตำบลวังน้ำเย็น 6 กันยายน 2562 60 51 รายชื่อ
9 ศาลาอเนกประสงค์บ้านวังแดง หมู่ 5 ตำบลวังน้ำเย็น 5 กันยายน 2562 60 50 รายชื่อ
10 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น หมู่ 9 ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น 30 สิงหาคม 2562 100 72 รายชื่อ
11 หอประชุมอำเภอวังน้ำเย็น 1 สิงหาคม 2562 100 25 รายชื่อ
12 หอประชุมอำเภอวังน้ำเย็น 5 สิงหาคม 2562 100 10 รายชื่อ
13 หอประชุมอำเภอวังน้ำเย็น 13 สิงหาคม 2562 100 1 รายชื่อ
14 หอประชุมอำเภอวังน้ำเย็น 22 สิงหาคม 2562 60 1 รายชื่อ
15 หอประชุมอำเภอวังน้ำเย็น 27 กันยายน 2562 0 1 รายชื่อ