สรุปยอดห้องอบรม อำเภอวังน้ำเย็น

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. หอประชุมอำเภอวังน้ำเย็น 1 สิงหาคม 2562 100 25 รายชื่อ
2. หอประชุมอำเภอวังน้ำเย็น 5 สิงหาคม 2562 100 10 รายชื่อ
3. หอประชุมอำเภอวังน้ำเย็น 7 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
4. หอประชุมอำเภอวังน้ำเย็น 13 สิงหาคม 2562 100 1 รายชื่อ
5. หอประชุมอำเภอวังน้ำเย็น 15 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
6. หอประชุมอำเภอวังน้ำเย็น 22 สิงหาคม 2562 60 1 รายชื่อ
7. ศาลากลางบ้าน บ้านค่ายเจริญหมู่ 1 ตำบลคลองหินปูน 28 สิงหาคม 2562 60 40 รายชื่อ
8. ศาลาอเนกประสงค์ บ้านบ่อลูกรัง หมู่ 6 ตำบลคลองหินปูน 29 สิงหาคม 2562 60 41 รายชื่อ
9. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น หมู่ 9 ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น 30 สิงหาคม 2562 100 72 รายชื่อ
10. ศาลาอเนกประสงค์บ้านตาหลังใน หมู่ 1 ตำบลตาหลังใน 31 สิงหาคม 2562 100 66 รายชื่อ
11. ศาลาวัดบ้านด่านชัย หมู่ 8 ตำบลทุ่งมหาเจริญ 3 กันยายน 2562 80 42 รายชื่อ
12. ศาลาอเนกประสงค์บ้านชัยมงคลเจริญลาภ หมู่ 17 ตำบลทุ่งมหาเจริญ 4 กันยายน 2562 80 50 รายชื่อ
13. ศาลาอเนกประสงค์บ้านวังแดง หมู่ 5 ตำบลวังน้ำเย็น 5 กันยายน 2562 60 50 รายชื่อ
14. ศาลาอเนกประสงค์บ้านวังบูรพา หมู่ 18 ตำบลวังน้ำเย็น 6 กันยายน 2562 60 51 รายชื่อ
15. ศาลาอเนกประสงค์บ้านตาหลังใน หมู่ 1 ตำบลตาหลังใน 11 กันยายน 2562 60 25 รายชื่อ
16. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น หมู่ 9 ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น 13 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 17 กันยายน 2562 50 19 รายชื่อ
18. หอประชุมอำเภอวังน้ำเย็น 20 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
19. หอประชุมอำเภอวังน้ำเย็น 23 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
20. หอประชุมอำเภอวังน้ำเย็น 25 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
21. หอประชุมอำเภอวังน้ำเย็น 27 กันยายน 2562 50 1 รายชื่อ
22. หอประชุมอำเภอวังน้ำเย็น 30 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ