สรุปยอดห้องอบรม อำเภอตาพระยา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศพก.ทัพราช 2 กันยายน 2562 120 120 รายชื่อ
2 ศพก.ทัพราช 9 กันยายน 2562 120 120 รายชื่อ
3 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลตาพระยา 6 กันยายน 2562 120 120 รายชื่อ
4 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลทัพไทย 13 กันยายน 2562 120 120 รายชื่อ
5 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 2 ตำบลโคคลาน 23 กันยายน 2562 110 110 รายชื่อ
6 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 8 ตำบลทัพเสด็จ 17 กันยายน 2562 10 1 รายชื่อ
7 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 8 ตำบลทัพเสด็จ 25 กันยายน 2562 120 120 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 27 สิงหาคม 2562 10 1 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 20 กันยายน 2562 20 10 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 21 กันยายน 2562 30 25 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 22 กันยายน 2562 10 4 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 23 กันยายน 2562 10 2 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 25 กันยายน 2562 10 5 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 26 กันยายน 2562 10 3 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 27 กันยายน 2562 50 41 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 30 กันยายน 2562 30 21 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 1 ตุลาคม 2562 10 1 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 3 ตุลาคม 2562 10 1 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 4 ตุลาคม 2562 10 8 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 7 ตุลาคม 2562 120 112 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 8 ตุลาคม 2562 80 65 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 9 ตุลาคม 2562 200 148 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 10 ตุลาคม 2562 100 24 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 11 ตุลาคม 2562 100 8 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 21 ตุลาคม 2562 50 20 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 22 ตุลาคม 2562 50 2 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 25 ตุลาคม 2562 50 4 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 18 พฤศจิกายน 2562 50 16 รายชื่อ
29 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา 4 กันยายน 2562 125 125 รายชื่อ
30 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทัพไทย 24 กันยายน 2562 120 120 รายชื่อ