สรุปยอดห้องอบรม อำเภอตาพระยา

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 6 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 7 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 8 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 13 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 14 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 15 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 20 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 21 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 22 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 27 สิงหาคม 2562 60 1 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 28 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 29 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
13. ศพก.ทัพราช 2 กันยายน 2562 120 120 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 3 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
15. ศพก.ทัพราช 3 กันยายน 2562 120 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 4 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
17. หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา 4 กันยายน 2562 125 125 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 5 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
19. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลตาพระยา 6 กันยายน 2562 120 120 รายชื่อ
20. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลทัพไทย 9 กันยายน 2562 120 0 รายชื่อ
21. ศพก.ทัพราช 9 กันยายน 2562 120 72 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 10 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 11 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 12 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
25. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลทัพไทย 13 กันยายน 2562 120 38 รายชื่อ
26. หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทัพไทย 13 กันยายน 2562 120 0 รายชื่อ
27. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 8 ตำบลทัพเสด็จ 17 กันยายน 2562 120 1 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 17 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 18 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
30. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 2 ตำบลโคคลาน 19 กันยายน 2562 110 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 19 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 20 กันยายน 2562 100 96 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 21 กันยายน 2562 200 3 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 22 กันยายน 2562 200 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 23 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
36. หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทัพไทย 24 กันยายน 2562 120 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 24 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 25 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 26 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 27 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 28 กันยายน 2562 200 0 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 29 กันยายน 2562 200 0 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 30 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 1 ตุลาคม 2562 100 0 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 2 ตุลาคม 2562 100 0 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 3 ตุลาคม 2562 100 0 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 4 ตุลาคม 2562 100 0 รายชื่อ
48. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 5 ตุลาคม 2562 200 0 รายชื่อ
49. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 6 ตุลาคม 2562 200 0 รายชื่อ