สรุปยอดห้องอบรม อำเภอคลองหาด

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหาด 1 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหาด 29 สิงหาคม 2562 100 100 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหาด 3 กันยายน 2562 100 85 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหาด 11 กันยายน 2562 100 94 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหาด 16 กันยายน 2562 100 96 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหาด 17 กันยายน 2562 100 2 รายชื่อ