สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองสระแก้ว

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. วัดน้ำซับ ม.1 สระขวัญ 5 สิงหาคม 2562 10 1 รายชื่อ
2. ศาลากลางบ้านหมู่ที่ 6 ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 11 กันยายน 2562 50 48 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 13 กันยายน 2562 30 10 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 16 กันยายน 2562 30 27 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 17 กันยายน 2562 30 18 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 18 กันยายน 2562 30 9 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 23 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 24 กันยายน 2562 40 37 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 25 กันยายน 2562 30 2 รายชื่อ