สรุปยอดห้องอบรม อำเภอองครักษ์

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ 6 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ 7 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ 13 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ 14 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ 20 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ 21 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ 22 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ 27 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ 28 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ 16 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ 17 กันยายน 2562 50 10 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ 20 กันยายน 2562 50 35 รายชื่อ