สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบ้านนา

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา ( ห้องประชุมใหญ่) 1 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา ( ห้องประชุมใหญ่) 6 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา ( ห้องประชุมใหญ่) 8 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา ( ห้องประชุมใหญ่) 13 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา ( ห้องประชุมใหญ่) 15 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา ( ห้องประชุมใหญ่) 20 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา ( ห้องประชุมใหญ่) 22 สิงหาคม 2562 50 1 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา ( ห้องประชุมใหญ่) 27 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา ( ห้องประชุมใหญ่) 29 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา ( ห้องประชุมใหญ่) 3 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา ( ห้องประชุมใหญ่) 4 กันยายน 2562 60 60 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา ( ห้องประชุมใหญ่) 5 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา ( ห้องประชุมใหญ่) 10 กันยายน 2562 50 1 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา ( ห้องประชุมใหญ่) 17 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา ( ห้องประชุมใหญ่) 18 กันยายน 2562 31 31 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา ( ห้องประชุมใหญ่) 19 กันยายน 2562 32 32 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา ( ห้องประชุมใหญ่) 20 กันยายน 2562 31 31 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา ( ห้องประชุมใหญ่) 23 กันยายน 2562 31 31 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา ( ห้องประชุมใหญ่) 24 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา ( ห้องประชุมใหญ่) 25 กันยายน 2562 31 31 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา ( ห้องประชุมใหญ่) 1 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา ( ห้องประชุมใหญ่) 8 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา ( ห้องประชุมใหญ่) 15 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ